fbpx

Polityka prywatności

Pliki cookie i polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkownika (dalej: „Użytkownika”), jest:
IVEX Iwona Chołody w Warszawie ul. Patriotów 47, 04-972 NIP: 113-004-37-35 REGON: 010095872
(dalej „Letnisko”) oraz operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem
www.letniskofalenica.pl oraz www.restauracjaletnisko.pl dalej „Letnisko”.
W „Letnisko” nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika?
Napisz na adres e-mail „Letnisko”,
ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa restauracja@letniskofalenica.pl

Jak pozyskujemy dane osobowe Użytkownika?
Otrzymaliśmy je podczas wypełniania przez Użytkownika formularza kontaktowego na stronie www.letniskofalenica.pl


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Letnisko?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń, które Użytkownik do nas kieruje poprzez formularz kontaktowy na stronie
www.letniskofalenica.pl oraz do kontaktowania się z  Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też dane osobowe Użytkownika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu letniskofalenica.pl, którym jest:

 •  monitorowanie aktywności Użytkownika, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością na stronie internetowej www.letniskofalenica.pl;
 •  dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Użytkownika treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie  aktywności Użytkownika na www.letniskofalenica.pl;
 •  prowadzenie wobec Użytkownika działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 •  kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika – przez e-mail mms, sms, oraz telefonicznie;
 •  organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział;
 •  prowadzenie analiz statystycznych;
 •  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozrachunków (w tym spełnienia przez Letnisko obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego).

W przypadku zgody Użytkownika, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 •  zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www

 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres restauracja@letniskofalenica.pl Letnisko będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika dopóki on nie wycofa zgody.

Dlaczego Użytkownik musi podać nam swoje dane osobowe?
Letnisko wymaga podania przez następujących danych osobowych Użytkownika, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna/sprzedaży zawartą, a tym samym świadczyć usługę:

 •  adres e-mail
 •  imię i nazwisko
 •  nr telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie dostarczy tych danych osobowych, Letnisko nie będzie mógł odpowiedzieć na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy, a w konsekwencji nie będzie można skorzystać z naszych usług.

Jakie Użytkownik ma uprawnienia wobec Letnisko w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Użytkownika, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Letnisko można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych; zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; Dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych nieletniemu;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:  dane Użytkownika są nieprawidłowe – można zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał aby zostały usunięte; Dane Użytkownika nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Letnisko są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy zawartej z między, a Użytkownikiem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W jakich sytuacjach Użytkownik może się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?
Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł;
 Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika?
Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zlecamy promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

 •  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •  zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •  statystycznych i archiwizacyjnych,

Dane te przechowujemy maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 Przechowujemy dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może może wziąć udział –Letnisko będzie przetwarzać jego dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celach rachunkowych tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Letnisko będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika automatycznie w sposób wpływający na jego prawa?
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika lub istotnie wpływać na jego sytuację.

Jakie Użytkownik ma prawa wobec Letnisko w zakresie przetwarzanych danych?
Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.
Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez Letnisko, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę IVEX Iwona Chołody z siedzibą: ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa.

I. DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza firmę IVEX Iwona Chołody z siedzibą: ul. Patriotów 47, 04-972 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach https://www.letniskofalenica.pl; www.restauracjaletnisko.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”),
  c) poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
 2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Administrator.

III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


IV. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:a) Konfiguracji serwisu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

  • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
  • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
  • LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
  • Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji na stronach:
  a) Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/change-internet-explorer-privacy-settings)
  b) Firefox (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security)
  c) Opera (http://help.opera.com/Linux/11.01/pl/cookies.html)
  d) Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836)
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.